Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez usługodawcę pod adresem www.supelkowelove.pl.

Usługodawca:
/jednoosobowa działalność gospodarcza/

Supełkowelove Daria Juda
Janków Trzeci 12
62-814 Blizanów

NIP: 968-099-42-10

Regon: 382447860

Nr konta (PLN) Santander: 68109011280000000141780809;

Nr konta (EURO) Santander: PL 16109011280000000141780872,

Swift: WBKPPLPP.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu : 883-136-183,

lub e-mail: supelkowelove@gmail.com.

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej: „Regulamin”.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, określony w §1 niniejszego Regulaminu.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy dalej: „Sklep” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.supelkowelove.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.supelkowelove.pl..

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy Supelkowelove (www.supelkowelove.pl) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie Towary oferowane w sklepie internetowym są wykonane ręcznie z zachowaniem należytej staranności.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

7. Klient powinien używać Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci powinny używać Towarów tylko pod opieką osób dorosłych.

§3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.supelkowelove.pl są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

W przypadku opcji „ za pobraniem” czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem jego złożenia.

§4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link ”Czas i koszty dostawy”.

§5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar Usługodawca imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest TPay..

3. Płatność za pośrednictwem płatności elektronicznych można wykonać z następujących systemów bankowych : Alior Bank, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank PKO BP, Bank Pocztowy, Santander, Banki Spółdzielcze (PBL), BGŻ BNP Paribas, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Inteligo, mBank, NeoBank, Nest Bank, Plus Bank, Raiffeisen Polbank, T-Mobile Usługi Bankowe, Toyota Bank, Volkswagen Bank.

Usługi bankowe oraz przez operatorów następujących kart płatniczych: VISA, MasterCard, Maestro, Diner's Club, JCB.

4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oświadczenia).

2. Termin 14-dniowy liczy się odpowiednio od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy, lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

3. Odstąpienie od umowy jest skuteczne od chwili doręczenia oświadczenia Konsumenta w sposób który umożliwi zapoznanie się z nim przez Usługodawcę.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może mieć dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar w stanie nienoszącym znamion użytkowania czy zniszczenia należy zwrócić na adres Usługodawcy .

7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument.

8. Prawo zwrotu nie dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej tj. Towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym według instrukcji w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w punktach powyższych, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§8 Polityka prywatności oraz przetwarzanie danych osobowych

Sklep www.supelkowelove.pl przetwarza dane osobowe na potrzeby realizacji zamówień.

Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta w przypadku rozliczeń oraz, jeśli dotyczy, numer NIP i nazwę oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Administratorem danych osobowych jest: Supełkowelove Daria Juda /jednoosobowa działalność gospodarcza/Janków Trzeci 12, 62-814 Blizanów NIP :968-099-42-10

Dane osobowe będą przechowywane do 5 lat od dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy stronami umów.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia zakupy na stronie oraz realizacje zamówienia.

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są przekazywane w celu realizacji umów zawieranych poprzez sklep naszym podwykonawcom czyli dostawcom usług informatycznych, płatności elektronicznych, księgowych oraz firmom kurierskim. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, także w formie profilowania za pomocą narzędzi google analytics, facebook. Profilowanie będzie miało na celu umożliwienie przygotowania najlepszej, spersonalizowanej oferty i dedykowanych reklam.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

§9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Loading...